תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

 • כללי
  1. תקנון ותנאי השימוש (“התנאים/תנאי שימוש”) אלו מסדירים את השימוש באתר goren-books בכתובת: https://www.goren-books.com  (להלן: “האתר”).
  2. תנאי השימוש יחולו על כל השירותים המוצעים באמצעות האתר.
  3. תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך לבין בעלי האתר גורן אוויאשן בע”מ (להלן: “החברה”).
  4. רוכש ספר באמצעות אתר זה (להלן: ” הרוכש”) מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם.
  5. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  6. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
  7. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר, וכי הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
 • רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר
  1. ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (download) באמצעות האתר מותנה ברישום. שם המשתמש יוגדר אוטומטית בתהליך הרישום.
  2. יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (מחשב, מחשב לוח/טאבלט וכיו”ב), לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד; וכי משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, במסגרתם של עד חמישה (5) מכשירי קצה בלבד.
  3. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון בקישור.
  4. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 • אמצעי התשלום
  1. התשלום עבור רכישת ספרים באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
  2. הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות קרדקום שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר (“ספק הסליקה”) וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.
  3. התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים שתרכוש, הם:
   • בחיוב על בסיס כרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר.
   • סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;
   • קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.
  4. החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק “ביטול רכישת פריטים והחזרתם” שלהלן.
 • אספקת מוצרים
  1. ספרים מודפסים יסופקו בישראל בלבד.
  2. ביצוע משלוחי ספרים ללקוחות יבוצע בשני אופנים לבחירת הלקוח:
   • משלוח עד הבית: הלקוח יכול לבחור קבלת ההזמנה עד לביתו או לכל כתובת אחרת שיבחר במדינת ישראל. ביום קבלת ההזמנה יקבל הלקוח הודעה אודות מסירת החבילה בטווח שעות שיצוין ללקוח.
   • משיכת הספר ממרכז חלוקה: כתובת מרכז החלוקה: רח’ חרושת 18 רמת השרון, קומה 1, שירגל-כנפיים מכללה לתעופה בע”מ. הרוכש יציין בהערות הרכישה כי ברצונו למשוך באופן עצמאי את הספר/ספרים ממרכז החלוקה. משיכת ספר ממרכז החלוקה מחייבת תיאום מוקדם בטלפון 03-6228960/66. שעות המסירה: ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00.
 • ביטול רכישת הפריטים והחזרתם
  1. לא תתאפשר החזרה של ספר שנשלח לרוכש או תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. בהקשר זה, החברה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והנך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.
  2. החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;
   • במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
   • אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal.
  3. בכל מקרה כאמור, תציג החברה ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין.
  4. במקרה של ביטול מכירה על ידי החברה וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציות לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציות ו/או שיווקן, לפי העניין.
  2. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציות ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 13.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • הגבלת שימוש
 • אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.
 • תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציות ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אה.
 • הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:
  1. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;
  2. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;
  3. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;
  4. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;
  5. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג’.
  6. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.
 • שירות לקוחות
 • בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה, באמצעות דף “צור קשר” באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: gorenbooks@gmail.com  או בטלפון 03-6228960/66 של שירגל-כנפיים.
 • דין ושיפוט
  1. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
  2. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
 • שינוי בתנאי שימוש אלה
  1. החברה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש (“השינויים”), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בשירותים ו/או המוצרים הרלבנטיים באתר.